Δικαίωμα μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων

Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν, δηλαδή:

1. Φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου

2. Φοιτητές που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά και επομένως τους έχει χορηγηθεί ήδη δωρεάν σύγγραμμα (αλλά εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το δωρεάν σύγγραμμα του μαθήματος)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195).