Άλλες Υπηρεσίες

  • Φωτοτυπίες και σάρωση έγχρωμων εικόνων 
  • Για Άτομα με Αναπηρίες
  • Ενημέρωση για τις νέες αφίξεις υλικού
  • Χρήση υπολογιστών & λοιπού εξοπλισμού