Άλλες Υπηρεσίες

  • Φωτοτυπίες και σάρωση έγχρωμων εικόνων 
  • Για Άτομα με Αναπηρίες
  • Ενημέρωση για τις νέες αφίξεις υλικού
  • Σεμινάρια – Εκδηλώσεις
  • Χρήση υπολογιστών & λοιπού εξοπλισμού: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης  Η/Υ με τρεις  θέσεις εργασίας.